הרבי: שיתלו בי כל המאורעות הטובים

בשנת תשנ"א דיברתי לפני בנות אולפנה ובדבריי התייחסתי לעלייה הגדולה מרוסיה כאחת מסימני הגאולה.

"איני מבינה" – הגיבה אחת המורות  – "בקום המדינה עלו לארץ הרבה יותר יהודים ומדוע לעלייה של אז אינכם קוראים גאולה והעלייה של עכשיו היא לדבריכם כן סימן של גאולה?"

"כי את העלייה של עכשיו פעל מלך המשיח בעצמו!" – עניתי.

הרבי כותב ליהודי (אגרות קודש חלק ט' עמ' סט): "נבהלתי לקרוא במכתבו אשר תולה העניינים בקפידה ח"ו שלי. כי אין זה מענייני  להקפיד כו' וכו' והלוואי שיתלו בי כל המאורעות הטובים בגשמיות וברוחניות והשי"ת יצליחו שגם הוא יהיה בין אלו…"

כלומר שהרבי מציין שאין עניינו להקפיד ומאידך מייחל שנבין שכל המאורעות הטובים שקורים בעולם תלויים בו -ברבי!!!

הנביא מיכה ביקש מה' גאולה וה' הבטיח לו "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות" כלומר שמיציאת מצרים אפשר ללמוד אודות הגאולה השלימה. בגאולה הראשונה זכינו להכיר יהודי בשם משה רבינו ש"שכינה מדברת מתוך גרונו" עד כדי כך שאפילו בשתי הפרשיות הראשונות של "קריאת שמע" שאותן משמיע משה לישראל בספר דברים ("אלה הדברים אשר דיבר משה:" – ומכאן ואילך כמעט כל ספר דברים נאמר בגוף ראשון) הוא אומר: "אשר אנוכי מצוך", "מצוותי" "ונתתי מטר… ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" כלומר שמשה הוא המצווה ("תורה ציווה לנו משה") והוא הנותן ליהודי את כל המצטרך לו לא רק ברוחניות אלא אפילו את הדברים הגשמיים!

הקב"ה יכול לתת לנו בעצמו את כל המצטרך, ה' יכול היה להוציא אותנו ממצרים לבדו, ולקרוע לנו את הים גם בלעדי משה אך עלה ברצונו שיהיה איש אלוקים שכל הניסים יעברו דרך משה רבינו והוא הנותן לנו את כל המצטרך.

ה' יכול גם לתת לנו את התורה בעצמו והוא עשה זאת במעמד הר סיני אלא שכאשר את שתי הדברות ראשונות שמעו ישראל ישירות מה' – פרחה נשמתם מעוצמת הגילוי האלוקי, לכן הוא רצה איש האלוקים כממוצע המחבר: "אנוכי עומד בין ה' וביניכם לומר לכם את דבר ה'". ומלמדים אותנו חז"ל ש"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" כלומר בכל דור ישנו נשיא הדור שנשמתו של משה מלובשת בגופו והוא כמשה מצווה אותנו לעשות את המצוות החשובות לדור!

גם הגאולה האמתית והשלמה חייבת אפוא לעבור דרך משה רבינו של דורנו – "כגואל ראשון כך גואל אחרון" ולכן הרמב"ם פוסק בענייני הגאולה שקודם לה "יעמוד מלך מבית דוד" והוא זה שיפעל את כל  העניינים הנפלאים של הגאולה.

"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, וייכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בוודאי ויתקן את כל העולם לעבוד את ה' ביחד" (רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה א)

לפי בקשתו תפילתו של הרבי שנתלה בו את כל המאורעות הטובים בגשמיות וברוחניות אנסה בעזרת השם בהמשך להראות כיצד כל המאורעות הנפלאים שקורים לא רק לאנשים פרטיים אלא בתקופה שלנו בכלל המוגדרת על ידי הרבי כ"ימות המשיח" (שיחת כ' כסלו תשנ"ב) נפעלים על ידו וכפי שהרבי מדריך אותנו בשבת משפטים תשנ"ב.

בשיחה החשובה ההיא שהוזכרה לעיל מספר הרבי אודות פגישת ראשי המעצמות לדיון על צמצום תקציבי נשק והעברתם לצרכי כלכלה ("וכתתו חרבותם לאתים") שנערכה בימים הסמוכים לשבת ההיא. מדוע, שואל הרבי, נערכה פגישתם באמריקה ולא ברוסיה ובאמריקה עצמה בניו יורק ולא בוושינגטון עיר הבירה? ומדוע נערכה הפגישה דווקא בחודש שבט?

מתרץ הרבי שזה נקבע במקום מושבו של נשיא הדור, משיח שבדור, בעיר ניו יורק ובחודש שבט שבו התחילה נשיאותו כדי לרמז ולהדגיש כל זה בא כתוצאה מהפעולות שלו בהפצת תורה ויהדות צדק ויושר בכל העולם כפי תחילתו של הפסוק "וכתתו" – "ושפט בין גויים וכתתו" והסברו של הרד"ק על פסוק זה שהשופט הוא מלך המשיח! (כמובן שאין תחליף ללימוד כל השיחה ההיא במלואה ועוד נתעכב עליה אי"ה בהמשך)

ובאופן דומה אפשר להתפעל מהעובדה שה"אביב – הערבי" אותן מהפכות  שבמדינות הערביות החל בטוניס ביום י' י"א שבט יום התחלת נשיאותו של הרבי מלך המשיח שליט"א כדי לרמז והדגיש שזה בא כתוצאה מפעולותיו בין העמים וכפי שנוסיף ונראה בעז"ה בהמשך!

בסגנון אחר: בחלק הראשון ניסינו בעזרת השם להראות מה נשתנה בעולם בתקופתנו ובחלק השני ננסה בעזרת השם להראות שהרבי מלך המשיח הוא שפעל את כל השינויים!

ובהקדים שתפקידו של יהודי בעולם הוא גם להשפיע על אומות העולם לשמור על שבע מצוות בני נח כלומר להביא את העולם לשלמות ע"י שיהיה עולם טוב צודק ומוסרי.

זו הסיבה הפנימית לעובדה שעם ישראל התפזר בכל העולם. היות ותפקידנו להשפיע על כל האנושות לקיים את שבע מצוות בני נח ובכך להביא את העולם כולו לטוב בשלמות היינו לגאולה!

אכן בכל שנות הגלות לא הצליח עם ישראל להשפיע על אומות העולם. הגויים דכאו ורדפו את היהודים, גזרו גזרות נגד התורה והמצוות ועם ישראל היה במצב של התגוננות.  בפרט כאשר הגויים הגיעו לשיא השפל האנושי בשואה הנוראה כשמפלצת בצורת אדם משכה את כל העולם בעקבותיה למעשי רוע נוראים ואכזריים. במצב כזה מובן שלא שייך להשפיע על העמים.

כיצד יסיים אפוא עם ישראל את תפקידו לגלות את ה' בעולם ולהביא את העולם לשלמות הגאולה?

זה נרמז בפסוק השני של התורה: והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים מהי אותה רוח? אומרים חכמינו שזו רוחו של משיח שמתחיל לפעול דווקא בתקופה של תוהו וחושך.  אם ראינו בשואה שאפשר לקלקל בוודאי גם אפשר לתקן – שלהבדיל מאותה מפלצת אכזרית שגררה גויים רבים בעקבותיה יעמוד מלך המשיח, מבחר המין האנושי, דווקא כשהעולם נמצא בשיא החושך והירידה, ישלח את שליחיו לכל מקום בעולם וימשוך את כל האנושות למעשים טובים היינו שלא זו בלבד שאומות העולם לא יפריעו אלא שהגויים עצמם יסייעו לגאולה.

כלומר שעיקר החידוש בגילוי של משיח צדקנו בגאולה האמתית והשלמה לגבי כל המלכים והצדיקים של כל הדורות, הוא ההשפעה והפעולה והשינוי שיפעל בעולם. אפשרות לקיים מצוות במנוחה הייתה כבר בזמן שלמה המלך שהצליח להביא את העולם לשלמות יחסית והיה שלום בימיו מעין שלמות השלום לעתיד לבוא. עם זאת אפילו שלמה לא הצליח להשפיע על כל הגויים וכפי שמסתבר מהעובדה שכשירבעם בן נבט מרד בשלמה ברח למצרים ומזה משמע שעל המלוכה שהייתה אז במצרים לא שלט שלמה!

לתקן את העולם כולו לעבוד את ה' זו אפוא הצלחתו הבלעדית של מלך המשיח כלשון הזהב של הרמב"ם בהלכות מלכים פרק י"א הלכה ד': ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד"(צפניה ג, ט).

מאמרים אחרונים

מזלו של חודש אייר

מזלו של חודש אייר הוא שור. מזל זה, שהביאו מבבל. השור וקרני השור הם גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה, ככתוב: ״ורב־תבואות בכח

קרא עוד »

הקמת ישיבת ״תומכי תמימים״

הרבי הרש״ב, הנשיא החמישי לשלשלת אדמו״רי חב״ד, הקים את ישיבת ״תומכי תמימים״. על יסודה הוא כותב[1]: ״במשך שנים, הייתי מודאג ומלא צער ממעמדם ומצבם הרוחני,

קרא עוד »

הבסיס לתורת החסידות עמידה על האמת

אני רוצה ללמוד תורה לפני כארבעים־חמישים שנה ארע המעשה: בן למשפחה אמריקאית רחוקה מתורה ומצוות הלך לפני בר המצווה ללמוד על משמעות העלייה לתורה. התעורר

קרא עוד »

השינוי שחל בעולם מאז מלחמת המפרץ

העולם תמיד נגדנו? אם נתבונן בהיסטוריה של עם ישראל נראה שעמנו ידע גזירות ורדיפות מאז היותו לעם וזה ממשיך בלי הפסקה אצל שונאי ישראל שבכל

קרא עוד »

גויים עושים חסד

ארה"ב עושה חסד אם מתבוננים בהיסטוריה העולמית הרי תמיד, בניגוד להיגיון הפשוט, שבמלחמה יש רק מפסידים, היו מלחמות בלתי פוסקות בין העמים. אחדות מהמדינות התנהגו

קרא עוד »

דרשות לשבת

מזלו של חודש אייר

מזלו של חודש אייר הוא שור. מזל זה, שהביאו מבבל. השור וקרני השור הם גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה, ככתוב: ״ורב־תבואות בכח

קרא עוד »

הקמת ישיבת ״תומכי תמימים״

הרבי הרש״ב, הנשיא החמישי לשלשלת אדמו״רי חב״ד, הקים את ישיבת ״תומכי תמימים״. על יסודה הוא כותב[1]: ״במשך שנים, הייתי מודאג ומלא צער ממעמדם ומצבם הרוחני,

קרא עוד »
השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן